Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân" București
„Prin noi veţi fi cei dintâi, meşteri iscusiţi, creatori liberi, poduri între generaţii.”

Misiune, Viziune, Ținte strategice

VIZIUNEA :

 Ţinând cont de ceea ce dorim să realizăm, imaginea ideală a şcolii pe care ne-o dorim este reprezentată prin:

–> existenţa unui mediu adecvat procesului instructiv-educativ, care să cuprindă cabinete şi laboratoare pentru toate disciplinele,
dotate corespunzător;

–> ateliere pentru instruirea practică dotate modern;

–> sală de sport;

–> dezvoltarea unor proiecte de parteneriat cu comunitatea locală, agenţi economici, cu şcoli și facultăți din ţară şi străinătate, cu ANOFM, ANC;

–> creşterea calităţii procesului instructiv-educativ printr-o implicare mai constructivă a tuturor factorilor implicaţi (profesori, familie, comunitate locală, elevi), în vederea obţinerii unor rezultate mai bune pentru beneficiarii noştri elevi şi implicit societatea în care trăim;

–> îmbogăţirea ofertei educaţionale cu profiluri/ specializări din alte domenii decât cel tehnologic, precum și acreditarea unităţii şcolare ca furnizor de formare profesională continuă pentru adulţi;

–> oportunități de autofinanţare.

 

MISIUNEA:

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” îşi propune să pună la dispoziţia beneficiarilor de formare inițială și continuă oportunităţi de dezvoltare şi de educaţie de calitate. Prin oferta educațională promovată, vom urmări satisfacerea nevoilor individuale de învăţare și dezvoltarea aptitudinilor vocaționale:

–> ale copiilor, pentru ca viitorul tânăr să beneficieze de şansa de a fi educat ca un bun cetăţean european, creativ, dar şi critic şi autocritic, capabil să se adapteze cerinţelor societăţii în schimbare

–> de formare continuă a adulților, în vederea adaptării la
cerințele pieței muncii, puternic afectată de schimbări structurale.

  Şcoala noastră urmăreşte să dezvolte o mini-comunitate, în care elevii să-şi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente autentice de bun cetăţean, o şcoală incluzivă, care să ofere oportunităţi egale şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv a celor cu cerinţe educative speciale.      

  Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” utilizează un management eficient al tuturor resurselor, prin stimularea lucrului în echipă şi valorizarea resursei umane.

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” este permanent preocupat să dezvolte un parteneriat sustenabil cu comunitatea locală, într-un mediu favorabil educaţiei, bazat pe noi valori morale, antreprenoriale, tehnologice, vocaționale şi religioase.

VALORILE  PROMOVATE  PENTRU  REUȘITA ÎN MISIUNEA NOASTRĂ:

–> Muncă în echipă;

–> Inteligență socială;

–> Respect reciproc;

–> Competitivitate;

–> Excelență;

 

ȚINTE STRATEGICE

Ţinta 1: Dezvoltarea resurselor umane din cadrul Colegiului, în vederea perfecționării continue a actului educațional, în concordanță cu standardele naționale și europene.

Ţinta 2: Modernizarea bazei materiale, în conformitate cu standardele de referință, în scopul creșterii calității procesului de învățământ, respectiv în vederea atragerii unui număr cât mai mare de elevi.

Ţinta 3: Creșterea calității serviciilor educaționale și a serviciilor de consiliere și orientare profesională, în scopul formării de resurse umane capabile să realizeze o integrare
socio-profesională pe o piață a muncii în continuă transformare.

Ţinta 4: Dezvoltarea de parteneriate sustenabile la nivelul Colegiului, în vederea creării unui mediu favorabil educației, care să conducă la satisfacerea cerințelor beneficiarilor direcți și indirecți, cât și la promovarea egalității de șanse.

Ţinta 5: Perfecționarea sistemului de management al calității, prin adaptarea continuă la noile orientări privind educația.

Ţinta 6: Asigurarea progresului individual al fiecărui elev, în vederea:

– îmbunătățirii continue a rezultatelor obținute la evaluările naționale

– dezvoltării competențelor antreprenoriale și a creșterii stimei de sine.